...
Flat Preloader Icon

KÉRÉSÌMESÌ

$4.00

This tradition Nigerian Christmas Carol Song is from the Yorùbá Tribe.

The lyrics go thus:

Ké-ré-sì-me-sì !

Ké-ré-sì-me-sì dé !

Ké-ré-sì-me-sì dé !!

Abí olùgbàlà kan fún wa

Ní ìlú Bẹ́tílẹ́mù

Ẹni tí yíò jọba ayé, ayérayé

Àwa sì ti rí ìràwọ̀ rẹ̀ láwọ̀ sánmọ̀

Àwa sì wá láti mú ẹ̀bùn fún ọba táa bí lónìí

Category:

This tradition Nigerian Christmas Carol Song is from the Yorùbá Tribe. 

The lyrics go thus:

Ké-ré-sì-me-sì !

Ké-ré-sì-me-sì dé !

Ké-ré-sì-me-sì dé !!

Abí olùgbàlà kan fún wa

Ní ìlú Bẹ́tílẹ́mù

Ẹni tí yíò jọba ayé, ayérayé

Àwa sì ti rí ìràwọ̀ rẹ̀ láwọ̀ sánmọ̀

Àwa sì wá láti mú ẹ̀bùn fún ọba táa bí lónìí

English Translation:

Christmas!

Christmas has come !

Christmas has come !!

A saviour is born for us

In the town of Bethlehem

He will be king of the world and the eternity

We have seen his star in the firmament

We have come with gifts for the king born today. 

Product: Self Print / PDF

Category: Solo Guitar

ISMN : 979-0-807300-28-1

TE: 36

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KÉRÉSÌMESÌ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.